SKÚMANIE TECHNICKÝCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV PRIMÁRNEJ ŠKOLY

Zlatica Huľová

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 206-214, ISSN 1336-2232. pdf

V príspevku autor prezentuje výsledky previerky technických kompetencií učiteľov základných škôl prostredníctvom sebahodnotenia vlastnej činnosti. Identifikácia silných a slabých stránok, stanovenie priorít a plánovanie aktivít na zlepšenie kvality vzdelávania – to všetko umožňuje učiteľom rozvíjať ich profesionálne technické kompetencie relevantné pre vzdelávaciu prax. Výsledky tohto výskumu ukazujú mieru dôležitosti, ktorú učitelia základných škôl prikladajú technické činnosti a kompetencie. Výskum bol realizovaný v rokoch 2018, 2019 a 2020 a zapojilo sa doň viac ako 500 učiteľov základných škôl na Slovensku. Výsledky výskumu z dotazníkového prieskumu a analýzy sú porovnávané a vedecky diskutované so zisteniami výskumu realizovaného odborníkmi v tejto oblasti. Autor zdôrazňuje dôležitosť reflexie a rozvoja didakticko-technických kompetencií, ako aj potrebu zmeny prístupu učiteľov k sebavzdelávaniu, budovania nových a zdokonaľovania získaných technických kompetencií, a to aj v rámci kontinuálneho vzdelávania.

VYUŽÍVANIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRI TECHNICKOM VZDELÁVANÍ DIŠTANČNOU FORMOU

Peter Tokoš

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 192-205, ISSN 1336-2232. pdf

Technické vzdelávanie realizované diaľkovou formou na základných a stredných školách je náročné a má za cieľ rozvíjať u žiakov technické myslenie, ich kreativitu, praktické zručnosti a pomáha získať technický rozhľad a kompetencie potrebné pri správnom rozhodovaní sa pri výbere strednej školy, vysokej školy, príp. pre výber budúceho povolania. Na dosiahnutie požadovaných cieľov študentmi v dnešnej dobe plnej elektroniky, počítačov a internetu modernému učiteľovi nestačí len slovný výklad spojený s písaním a kreslením na tabuľu, ktorú sníma webkamera. Vhodne zvolená vyučovacia metóda a organizačná forma v spojení s vhodnou formou prístupu k učebným materiálom môže dopĺňať a zároveň zvyšovať efektivitu vyučovacieho procesu. Takéto prepojenie spestruje vzdelávací proces a motivuje žiakov. V tomto článku prezentujeme poznatky a skúsenosti získané z využívania moderných technológií vo výučbe technických predmetov počas pandémie nového koronavírusu SARS-CoV-2. Cieľom tohto článku je zhodnotiť technické vzdelávanie realizované formou dištančného vzdelávania po realizácii krátkeho prieskumu formou dotazníka a zhodnotiť výhody a nevýhody moderných technológií využívaných v technickom vzdelávaní dištančnou formou.

Motivácia ako významný faktor sebaregulácie učenia sa žiakov primárneho vzdelávania

Mária Kožuchová, Lucia Gallová

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 177-191, ISSN 1336-2232. pdf

Príspevok je zameraný na výskum v oblasti motivácie a sebaregulácie učenia žiakov základných škôl v predmetoch technického zamerania. V prvej etape sebaregulácie učenia sa venujeme pozornosť vzťahu žiaka k technickej výchove. Použili sme teóriu sebaurčenia od Richarda M. Ryana a Edwarda L. Deciho. Získali sme tak prehľad o charaktere motivácie žiakov pre tento predmet. Za najdôležitejšie zistenie považujeme pozitívnu motiváciu žiakov k technickému vzdelávaniu.

Analýza učebníc pracovného vyučovania pre 4. ročník základnej školy na Slovensku

Ivana Rochovská, Zlatica Huľová

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 160-176, ISSN 1336-2232. pdf

V príspevku sú analyzované tri didaktické pomôcky (dve učebnice a pracovný zošit) pre technickú výchovu pre 4. ročník základnej školy. Boli analyzované a hodnotené z hľadiska rozsahu, obsahu, štruktúrnych prvkov, didaktickej výbavy, učebných úloh a ilustrácií. Uplatnila sa Mistríkova miera zrozumiteľnosti textu. Porovnané boli aj s didaktickými pomôckami Technickej výchovy pre 3. stupeň ZŠ vydávanými rovnakými vydavateľstvami. Výsledky výskumu ukazujú, že skúmané didaktické nástroje sa vyznačujú variabilitou v každom skúmanom aspekte. Autori výskumu navrhujú obohatiť súčasnú ponuku učebníc. Nová učebnica by spájala výhody troch analyzovaných didaktických nástrojov. Článok je výsledkom projektu VEGA č. 1/0383/19 Analýza stavu v technickej výchove a rozvoji technických zručností žiakov na základnej škole.   

Prihlásiť sa na odber odborné príspevky