Mária Kožuchová, Lucia Gallová

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 177-191, ISSN 1336-2232. pdf

Príspevok je zameraný na výskum v oblasti motivácie a sebaregulácie učenia žiakov základných škôl v predmetoch technického zamerania. V prvej etape sebaregulácie učenia sa venujeme pozornosť vzťahu žiaka k technickej výchove. Použili sme teóriu sebaurčenia od Richarda M. Ryana a Edwarda L. Deciho. Získali sme tak prehľad o charaktere motivácie žiakov pre tento predmet. Za najdôležitejšie zistenie považujeme pozitívnu motiváciu žiakov k technickému vzdelávaniu.