odborné príspevky https://www.technicke-vzdelavanie-ziakov.sk/ sk SKÚMANIE TECHNICKÝCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV PRIMÁRNEJ ŠKOLY https://www.technicke-vzdelavanie-ziakov.sk/node/57 <span property="schema:name">SKÚMANIE TECHNICKÝCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV PRIMÁRNEJ ŠKOLY</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Peter Tokoš</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-12-20T13:04:27+00:00">Po, 12/20/2021 - 14:04</span> <div property="schema:text"><p>Zlatica Huľová</p> <p>STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 206-214, ISSN 1336-2232. <a href="/00/04.pdf"><img alt="pdf" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c4e4851f-3f8c-45f4-b9e4-60e0b16535a7" src="/sites/default/files/inline-images/pdf_5.png" width="50" height="14" loading="lazy" /></a></p> <p><span><span>V príspevku autor prezentuje výsledky previerky technických kompetencií učiteľov základných škôl prostredníctvom sebahodnotenia vlastnej činnosti. Identifikácia silných a slabých stránok, stanovenie priorít a plánovanie aktivít na zlepšenie kvality vzdelávania – to všetko umožňuje učiteľom rozvíjať ich profesionálne technické kompetencie relevantné pre vzdelávaciu prax. Výsledky tohto výskumu ukazujú mieru dôležitosti, ktorú učitelia základných škôl prikladajú technické činnosti a kompetencie. Výskum bol realizovaný v rokoch 2018, 2019 a 2020 a zapojilo sa doň viac ako 500 učiteľov základných škôl na Slovensku. Výsledky výskumu z dotazníkového prieskumu a analýzy sú porovnávané a vedecky diskutované so zisteniami výskumu realizovaného odborníkmi v tejto oblasti. Autor zdôrazňuje dôležitosť reflexie a rozvoja didakticko-technických kompetencií, ako aj potrebu zmeny prístupu učiteľov k sebavzdelávaniu, budovania nových a zdokonaľovania získaných technických kompetencií, a to aj v rámci kontinuálneho vzdelávania.</span></span></p></div> Mon, 20 Dec 2021 13:04:27 +0000 Peter Tokoš 57 at https://www.technicke-vzdelavanie-ziakov.sk VYUŽÍVANIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRI TECHNICKOM VZDELÁVANÍ DIŠTANČNOU FORMOU https://www.technicke-vzdelavanie-ziakov.sk/node/56 <span property="schema:name">VYUŽÍVANIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRI TECHNICKOM VZDELÁVANÍ DIŠTANČNOU FORMOU</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Peter Tokoš</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-12-20T13:01:29+00:00">Po, 12/20/2021 - 14:01</span> <div property="schema:text"><p>Peter Tokoš</p> <p>STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 192-205, ISSN 1336-2232. <a href="/00/03.pdf"><img alt="pdf" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5156b75d-8984-4b45-b743-0ec5ba871a1e" src="/sites/default/files/inline-images/pdf_4.png" width="50" height="14" loading="lazy" /></a></p> <p><span><span><span>Technické vzdelávanie realizované diaľkovou formou na základných a stredných školách je náročné a má za cieľ rozvíjať u žiakov technické myslenie, ich kreativitu, praktické zručnosti a pomáha získať technický rozhľad a kompetencie potrebné pri správnom rozhodovaní sa pri výbere strednej školy, vysokej školy, príp. pre výber budúceho povolania. Na dosiahnutie požadovaných cieľov študentmi v dnešnej dobe plnej elektroniky, počítačov a internetu modernému učiteľovi nestačí len slovný výklad spojený s písaním a kreslením na tabuľu, ktorú sníma webkamera. Vhodne zvolená vyučovacia metóda a organizačná forma v spojení s vhodnou formou prístupu k učebným materiálom môže dopĺňať a zároveň zvyšovať efektivitu vyučovacieho procesu. Takéto prepojenie spestruje vzdelávací proces a motivuje žiakov. V tomto článku prezentujeme poznatky a skúsenosti získané z využívania moderných technológií vo výučbe technických predmetov počas pandémie nového koronavírusu SARS-CoV-2. Cieľom tohto článku je zhodnotiť technické vzdelávanie realizované formou dištančného vzdelávania po realizácii krátkeho prieskumu formou dotazníka a zhodnotiť výhody a nevýhody moderných technológií využívaných v technickom vzdelávaní dištančnou formou.</span></span></span></p></div> Mon, 20 Dec 2021 13:01:29 +0000 Peter Tokoš 56 at https://www.technicke-vzdelavanie-ziakov.sk Motivácia ako významný faktor sebaregulácie učenia sa žiakov primárneho vzdelávania https://www.technicke-vzdelavanie-ziakov.sk/node/55 <span property="schema:name">Motivácia ako významný faktor sebaregulácie učenia sa žiakov primárneho vzdelávania</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Peter Tokoš</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-12-20T12:58:36+00:00">Po, 12/20/2021 - 13:58</span> <div property="schema:text"><p>Mária Kožuchová, Lucia Gallová</p> <p>STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 177-191, ISSN 1336-2232. <a href="/00/02.pdf"><img alt="pdf" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0af236ed-0480-4dad-a80b-e4270994dabc" src="/sites/default/files/inline-images/pdf_3.png" width="50" height="14" loading="lazy" /></a></p> <p><span><span><span>Príspevok je zameraný na výskum v oblasti motivácie a sebaregulácie učenia žiakov základných škôl v predmetoch technického zamerania. V prvej etape sebaregulácie učenia sa venujeme pozornosť vzťahu žiaka k technickej výchove. Použili sme teóriu sebaurčenia od Richarda M. Ryana a Edwarda L. Deciho. Získali sme tak prehľad o charaktere motivácie žiakov pre tento predmet. Za najdôležitejšie zistenie považujeme pozitívnu motiváciu žiakov k technickému vzdelávaniu.</span></span></span></p></div> Mon, 20 Dec 2021 12:58:36 +0000 Peter Tokoš 55 at https://www.technicke-vzdelavanie-ziakov.sk Analýza učebníc pracovného vyučovania pre 4. ročník základnej školy na Slovensku https://www.technicke-vzdelavanie-ziakov.sk/node/54 <span property="schema:name">Analýza učebníc pracovného vyučovania pre 4. ročník základnej školy na Slovensku</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Peter Tokoš</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-12-20T12:04:30+00:00">Po, 12/20/2021 - 13:04</span> <div property="schema:text"><p>Ivana Rochovská, Zlatica Huľová</p> <p>STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 160-176, ISSN 1336-2232. <a href="/00/01.pdf"><img alt="pdf" data-entity-type="file" data-entity-uuid="517d81d6-ac2b-4263-9d4f-3d4340cc2d59" src="/sites/default/files/inline-images/pdf_2.png" width="50" height="14" loading="lazy" /></a></p> <p><span><span><span>V príspevku sú analyzované tri didaktické pomôcky (dve učebnice a pracovný zošit) pre technickú výchovu pre 4. ročník základnej školy. Boli analyzované a hodnotené z hľadiska rozsahu, obsahu, štruktúrnych prvkov, didaktickej výbavy, učebných úloh a ilustrácií. Uplatnila sa Mistríkova miera zrozumiteľnosti textu. Porovnané boli aj s didaktickými pomôckami Technickej výchovy pre 3. stupeň ZŠ vydávanými rovnakými vydavateľstvami. Výsledky výskumu ukazujú, že skúmané didaktické nástroje sa vyznačujú variabilitou v každom skúmanom aspekte. Autori výskumu navrhujú obohatiť súčasnú ponuku učebníc. Nová učebnica by spájala výhody troch analyzovaných didaktických nástrojov. Článok je výsledkom projektu VEGA č. 1/0383/19 Analýza stavu v technickej výchove a rozvoji technických zručností žiakov na základnej škole.  </span></span></span><span><span><span> </span></span></span></p></div> Mon, 20 Dec 2021 12:04:30 +0000 Peter Tokoš 54 at https://www.technicke-vzdelavanie-ziakov.sk