logá

ROČNÍK 2021

 Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

v spolupráci s

Katedrou predprimárnej a primárnej pedagogiky

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vás srdečne pozývajú na on - line medzinárodnú vedecko - odbornú konferenciu

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NOVÝCH GENERÁCIÍ

konanú pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD.

dňa 15. októbra  2021

na Pedagogickej fakulte KU Hrabovská cesta 1, Ružomberok


CIELE KONFERENCIE:

  • Vedecko - odborná diskusia, výmena skúseností, poznatkov a návrhov k problematike aktuálneho stavu technického vzdelávania na primárnom stupni školy.
  • Súčasný stav, reformné tendencie, perspektíva a najnovšie výsledky výskumuz oblasti technického vzdelávania novej generácie žiakov.
  • Inovácie a podpora rozvoja technického myslenia, technických zručností, talentu, potenciálu žiakov prostredníctvom nových trendov v technickom vzdelávaní.
  • Vedecko - odborný diskurz z oblasti technického vzdelávania v medzinárodnom kontexte.

Konferencia sa koná v rámci projektu VEGA č. 1/0383/19 Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov

na primárnom stupni školy.

 

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:

Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava, SK

prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita, Plzeň, CZ

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava, SK

          prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, Vysoká škola DTI, s. r. o., SK

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

prof. PhDr. Erich  Petlák, CSc.,  Katolícka univerzita, Ružomberok, SK

prof. Dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD., IECR, Gliwice, PL

prof. dr. hab. Małgorzata Jagodzińska, PUZ im. I. Mościckiego w Ciechanowie, PL

doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, CZ

doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok, SK

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok, SK

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok, SK

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava,  CZ

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

Mgr. Lenka Lipárová, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok, SK

PaedDr. Jozef Zentko, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok, SK

PaedDr. Mária Vargová, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok, SK


ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

PaedDr. Mária Vargová, PhD.

RNDr. Jana Kopáčová, PhD. 

Ing. Peter Tokoš

GARANT KONFERENCIE:

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., vedúca riešiteľka projektu VEGA č. 1/0383/19

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

do 30. 09. 2021 posledný termín na on-line registráciu
do 30. 09. 2021 zaslanie abstraktu on-line
do 10. 10. 2021 zaslanie finálnej verzie príspevku on-line
15. 10. 2021 konanie konferencie

Aktuálnu šablónu abstraktu si môžete stiahnuť tu:

Návod na vložnie abstraktu tu:  

Aktuálnu šablónu príspevku si môžete stiahnuť tu:

Link na pripojenie sa k virtuálnej konferencii tu:

Program konferencie tu: 

Zborník abstraktov tu: (pripravujeme)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KONFERENCII:

zlatica.hulova@ku.sk, peter.tokos@petertokos.com

 

Príspevky budú publikované v on-line zborníku z konferencie a  vybrané príspevky z konferencie budú publikované v časopise Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

 

PREDBEŽNÝ  PROGRAM  KONFERENCIE:
 

dňa 15.10. 2021 on-line konferencia:

09:00 – 09:10 hod.      Prezencia, pripájanie sa on-line

09:10 – 09:20 hod.      Zahájenie konferencie

                                   (doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., KU, Ružomberok, SK)

09:20 – 09:30 hod.      Príhovor dekana KU v Ružomberku

                                   (PaedDr. Peter Krška, PhD., KU, Ružomberok, SK)

09: 40– 12:00 hod.      Hlavné referáty

12:00 - 12:15 hod.      Diskusia

12:15 – 12:30 hod.     Prestávka

12:30 – 17:00 hod.      Popoludňajší blok prednášok

17:00 - 17:10 hod.      Závery z konferencie, ukončenie konferencie

17:15 –18:00 hod.       Pracovné stretnutie členov tímu VEGA č. 1/0383/19