Zlatica Huľová

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 206-214, ISSN 1336-2232. pdf

V príspevku autor prezentuje výsledky previerky technických kompetencií učiteľov základných škôl prostredníctvom sebahodnotenia vlastnej činnosti. Identifikácia silných a slabých stránok, stanovenie priorít a plánovanie aktivít na zlepšenie kvality vzdelávania – to všetko umožňuje učiteľom rozvíjať ich profesionálne technické kompetencie relevantné pre vzdelávaciu prax. Výsledky tohto výskumu ukazujú mieru dôležitosti, ktorú učitelia základných škôl prikladajú technické činnosti a kompetencie. Výskum bol realizovaný v rokoch 2018, 2019 a 2020 a zapojilo sa doň viac ako 500 učiteľov základných škôl na Slovensku. Výsledky výskumu z dotazníkového prieskumu a analýzy sú porovnávané a vedecky diskutované so zisteniami výskumu realizovaného odborníkmi v tejto oblasti. Autor zdôrazňuje dôležitosť reflexie a rozvoja didakticko-technických kompetencií, ako aj potrebu zmeny prístupu učiteľov k sebavzdelávaniu, budovania nových a zdokonaľovania získaných technických kompetencií, a to aj v rámci kontinuálneho vzdelávania.