Ivana Rochovská, Zlatica Huľová

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 160-176, ISSN 1336-2232. pdf

V príspevku sú analyzované tri didaktické pomôcky (dve učebnice a pracovný zošit) pre technickú výchovu pre 4. ročník základnej školy. Boli analyzované a hodnotené z hľadiska rozsahu, obsahu, štruktúrnych prvkov, didaktickej výbavy, učebných úloh a ilustrácií. Uplatnila sa Mistríkova miera zrozumiteľnosti textu. Porovnané boli aj s didaktickými pomôckami Technickej výchovy pre 3. stupeň ZŠ vydávanými rovnakými vydavateľstvami. Výsledky výskumu ukazujú, že skúmané didaktické nástroje sa vyznačujú variabilitou v každom skúmanom aspekte. Autori výskumu navrhujú obohatiť súčasnú ponuku učebníc. Nová učebnica by spájala výhody troch analyzovaných didaktických nástrojov. Článok je výsledkom projektu VEGA č. 1/0383/19 Analýza stavu v technickej výchove a rozvoji technických zručností žiakov na základnej škole.