Peter Tokoš

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 3: 192-205, ISSN 1336-2232. pdf

Technické vzdelávanie realizované diaľkovou formou na základných a stredných školách je náročné a má za cieľ rozvíjať u žiakov technické myslenie, ich kreativitu, praktické zručnosti a pomáha získať technický rozhľad a kompetencie potrebné pri správnom rozhodovaní sa pri výbere strednej školy, vysokej školy, príp. pre výber budúceho povolania. Na dosiahnutie požadovaných cieľov študentmi v dnešnej dobe plnej elektroniky, počítačov a internetu modernému učiteľovi nestačí len slovný výklad spojený s písaním a kreslením na tabuľu, ktorú sníma webkamera. Vhodne zvolená vyučovacia metóda a organizačná forma v spojení s vhodnou formou prístupu k učebným materiálom môže dopĺňať a zároveň zvyšovať efektivitu vyučovacieho procesu. Takéto prepojenie spestruje vzdelávací proces a motivuje žiakov. V tomto článku prezentujeme poznatky a skúsenosti získané z využívania moderných technológií vo výučbe technických predmetov počas pandémie nového koronavírusu SARS-CoV-2. Cieľom tohto článku je zhodnotiť technické vzdelávanie realizované formou dištančného vzdelávania po realizácii krátkeho prieskumu formou dotazníka a zhodnotiť výhody a nevýhody moderných technológií využívaných v technickom vzdelávaní dištančnou formou.